Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Strona Główna
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 


Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile


 

Prezes Zarządu Rejonowego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile
Zapraszam na naszą stronę internetową!

 
  Mjr mgr Zygmunt Jeliński
pila.zrzzwp@onet.pl

APEL STOWARZYSZEŃ MUNDUROWYCH
 
POTĘPIAMY ROSYJSKĄ AGRESJĘ NA UKRAINĘ
APELUJEMY O JEDNOŚĆ NARODU W OBLICZU ZAGROŻEŃ
24 lutego br., zakończył się pokój w naszej części Europy. Zbrojna agresja Rosji na Ukrainę
stwarza bezpośrednie zagrożenie dla życia i zdrowia milionów obywateli Ukrainy, ich
przyszłości i aspiracji do życia w demokratycznym, niepodległym kraju. Potępiamy tę agresję,
potępiamy realizację celów politycznych za pomocą siły zbrojnej. Odpowiedzialni za jej
rozpętanie, za śmierć, cierpienia i łzy powinni ponieść surową karę.
Wojna ta spowodowała wzrost zagrożenia bezpieczeństwa naszego kraju. W tej sytuacji
konieczna jest jedność i solidarność naszego narodu. Apelujemy do rządzących o zaprzestanie
polityki odrzucania ludzi inaczej myślących, wyznających inne poglądy i wartości oraz
prezentujących odmienne postawy. Czas zaprzestać dzielenia żołnierzy na lepszych i gorszych
prowadzącego do deprecjacji etosu żołnierza i służby wojskowej. Wojsko Polskie jest jedno, a
każdy obywatel, który poświęca się służbie Ojczyźnie zasługuje na najwyższy szacunek. Służyć
Ojczyźnie powinien każdy obywatel, zgodnie ze swymi predyspozycjami i umiejętnościami.
Sposoby prowadzenia wojny przez Rosję nakazują zrewidować poglądy na bezpieczeństwo
naszego kraju. Wojskiem i innymi formacjami mundurowymi powinni dowodzić przygotowani do
tego żołnierze i funkcjonariusze, natomiast politycy powinni skoncentrować się na zapewnieniu
zdolności obronnej państwa i jedności społeczeństwa.
Cywilna kontrola nad siłami zbrojnymi nie może prowadzić do podporządkowania ich
interesom partii politycznych. Wojsko zgodnie z literą i duchem Konstytucji RP ma służyć
żywotnym interesom narodu. Cywilna, demokratyczna kontrola sił zbrojnych nie może
zastępować profesjonalnego dowodzenia, a służyć głównie budowie nowoczesnych sił
zbrojnych i racjonalnemu wydatkowaniu środków budżetowych państwa na obronność. W tej
sferze nie powinno być miejsca na arbitralne podejmowanie decyzji z pomijaniem opinii
kompetentnych organów wojskowych. Ich udziału wymaga także tworzenie aktów prawnych,
w tym tak istotnych dla bezpieczeństwa państwa jak „Ustawa o obronie Ojczyzny”. Nie może
ona być tworzona naprędce, pod naciskiem aktualnych wydarzeń.
Bezpieczeństwu i obronności państwa nie służy alienowanie funkcjonariuszy policji i innych
służb mundurowych ze społeczeństwa. Nie można godzić się, aby formacja, która ogromnym
wieloletnim wysiłkiem uzyskała bardzo wysokie zaufanie społeczne traciła je przez
nieodpowiedzialne decyzje polityczne. Policja, bez wsparcia społecznego nie zapewni
należytego stanu bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego obywateli.
Ważnymi elementami spajającymi społeczeństwo są tradycje i historia formacji
mundurowych. Są one czynnikiem ułatwiającym budowanie tożsamości społecznej,
a zwłaszcza tożsamości współczesnych żołnierzy i funkcjonariuszy. Żołnierze Wojska Polskiego
zapisali się na kartach historii jako obrońcy suwerenności i niepodległości Ojczyzny. Wielu
funkcjonariuszy oddało życie i zdrowie w służbie społeczeństwu. Zakłamywanie ich historii
i wymazywanie określonych grup byłych żołnierzy i funkcjonariuszy, a także formacji
mundurowych z historii narodu prowadzi do podważania ich autentycznego patriotyzmu.
Dla wzrostu siły naszej Ojczyzny niezbędnie konieczna jest solidarność społeczna.
Wzywamy do zaprzestania jałowych sporów o sprawy przynależności Polski do NATO i Unii
Europejskiej, zwłaszcza w kontekście ich znaczenia dla obronności i bezpieczeństwa naszego
kraju. Na równi z tym ważne jest kształtowanie poczucia odpowiedzialności całego
społeczeństwa za szeroko pojęte dobro Ojczyzny, w tym za jej obronność i bezpieczeństwo.
Słowa Cypriana Kamila Norwida „OJCZYZNA TO WIELKI ZBIOROWY OBOWIĄZEK”
nabierają dziś szczególnego znaczenia.

Apel podpisali:
1. Insp. w st. spocz. Zdzisław Czarnecki – Przewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP.
2. Płk w st. spocz. Marek Bielec – Prezes Związku Żołnierzy Wojska Polskiego.
3. Gen. dyw. w st. spocz. Jerzy Słowiński – Prezes Klubu Generałów i Admirałów RP.
4. Nadinsp. Adam Rapacki – Prezes Stowarzyszenia Generałów Policji RP.
5. Gen. dyw. w st. spocz. Piotr Czerwiński - Prezes Zarządu Stowarzyszenia Ogólnopolska
Rodzina Kościuszkowców.
6. Gen. bryg. w st. spocz. Marian Kasiński – Prezes Klubu Generałów i Admirałów Straży
Granicznej.
7. Nadbryg. w st. spocz. Zygmunt Politowski – Prezes Zarządu Głównego Związku Emerytów
i Rencistów Pożarnictwa RP.
8. Płk w st. spocz. Henryk Budzyński – wiceprzewodniczący Federacji Stowarzyszeń Służb
Mundurowych RP, Sekretarz Generalny Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska
Polskiego.
9. Płk SG w st. spocz. Andrzej Adamczyk – Prezes Stowarzyszenia Byłych Funkcjonariuszy
Służb Granicznych RP – GRANICA.
10. Insp. w st. spocz. mgr Antoni Forgiel – Przewodniczący Stowarzyszenia Komendantów
Policji.
11. Insp. w st. spocz. mgr Stanisław Smoleń – Zastępca Przewodniczącego Stowarzyszenia
Komendantów Policji.
12. Płk w st. spocz. Zdzisław Przeszłowski – Prezes Federacji Stowarzyszeń Rezerwistów
i Weteranów SZ RP.
13. Płk w st. spocz. Ryszard Góran – Prezes Związku Funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu.
14. Ppłk w st. spocz. Janusz Kwiecień – Przewodniczący Zarządu Głównego Krajowego
Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej.
15. Ppłk w st. spocz. Tatiana Aksamit – Wiceprezes Zarządu Głównego Związku Byłych
Funkcjonariuszy Służb Ochrony Państwa.
16. St. chor. sztab. Sławomir Matusewicz – Prezes Związku Emerytów i Rencistów Straży
Granicznej
17. Mjr w st. spocz. Kazimierz Rdzanek – Prezes Stowarzyszenia Tradycji Ludowego Wojska
Polskiego

Zgodnie ze Statutem ZŻWP uchwalonym przez VIII Krajowy Zjazd Delegatów Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego w dniu  23 września 2009 r.
"Związek Żołnierzy  Wojska Polskiego jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem.
Związek kontynuuje chlubny dorobek i tradycje Wojska Polskiego, dziedziczy wojenne i pokojowe tradycje Związku Oficerów Rezerwy RP oraz jego następców, w tym Związku Oficerów Służby Stałej II RP i Związku Kadetów II RP, dorobek Klubów Oficerów Rezerwy i Związku Byłych Żołnierzy Zawodowych i Oficerów Rezerwy Wojska Polskiego."


Dewizą Związku jest hasło: „ Zawsze Wierni Ojczyźnie”.


Głównymi celami Związku są:
1) integrowanie środowiska byłych i obecnych żołnierzy wokół spraw obronnych państwa polskiego oraz tradycji walki narodu polskiego o wolność, niepodległość  i suwerenność;
2) wspieranie byłych i obecnych żołnierzy  w obronie ich praw nabytych w czasie służby wojskowej i pracy, udzielanie im pomocy prawnej i socjalnej;
3) utrzymywanie i rozwój więzi koleżeńskich byłych i obecnych żołnierzy.Związek Żołnierzy  Wojska Polskiegojest organizacją pożytku publicznego zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000141267.


Deklaracja członkowska: do wypełnienia - po wydrukowaniu (link do dokumentu)


Ta strona internetowa Zarządu Rejonowego w Pile jest cały czas w trakcie dopracowywania. Czekamy na życzliwe (w miarę możliwości) uwagi lub uzupełniające materiały do publikacji.

Redaktor strony: Karol Ferkaluk
Napisz do mnie:  karolferkaluk@poczta.onet.pl


Dzisiaj stronę odwiedziło już 4 odwiedzający (5 wejścia) tutaj!
Ta strona internetowa została utworzona bezpłatnie pod adresem Stronygratis.pl. Czy chcesz też mieć własną stronę internetową?
Darmowa rejestracja