Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Archiwalia 2018
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Archiwalia 2018

25-lecie Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego
Oddział w Pile
 
 


https://youtu.be/DVAnkOghDUY

11 11 2018 STULECIE NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI
Brak materiału /dokumentacji i fotografii/

17 09 2018 15 08 2018 Święto Wojska Polskiego w Pile

1 08 2018 Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego


O godz. 17.00 pod pomnikiem upamiętniającym Powstanie Warszawskie odbyły się w Pile uroczystości z okazji 74 rocznicy wybuchu powstania.


Wokół pomnika zebrali się przedstawiciele władz miejskich i powiatowych, reprezentanci partii i stronnictw politycznych, organizacji społecznych, Związku Harcerstwa Polskiego a także delegacje Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile, Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP i żołnierzy garnizonu Piła.

Związek Żołnierzy Wojska Polskiego oraz Stowarzyszenie Seniorów LW RP wystawiły poczty sztandarowe. Wiązankę kwiatów pod pomnikiem złożyli w imieniu ZŻWP  mjr Zygmunt Jeliński - prezes Zarządu Rejonowego  wraz z płk Wacławem Stępyrą -wice prezesem.


Oprawę 
artystyczną uroczystości zapewnili harcerze.
W trakcie spotkania 
odegrano hymn państwowy a na zakończenie Rotę.

11 07 2018 Prezes płk Jan Tyczyński
W dniu 11.07.2018r. na zaproszenie Honorowego Prezesa ZRZŻWP płk. w st. spocz. Jana Tyczyńskiego wizytę w jego mieszkaniu złożyli: Prezes ZRZŻWP w Pile mjr w st. spocz. Zygmunt Jeliński oraz wiceprezes d/s obronnych płk w st. spocz.  Wacław Stępyra.


Przybyli poinformowali gospodarza o sytuacji w Zarządzie Rejonowym oraz o planach na najbliższą przyszłość. Płk Tyczyński w miłej atmosferze opowiedział o swoich doświadczeniach z okresu służby wojskowej. Na zakończenie życzono gospodarzowi spotkania wiele zdrowia i pomyślności.


4 07 2018 Debata w Europarlamencie nt. praworządności w Polsce
Za Zarządem Głównym naszego Związ
ku przekazujemy informację o przesłuchaniu Premiera Rządu RP Mateusza Morawieckiego w Parlamencie Europejskim w kwestii praworządności w Polsce. Jedną z osób zadających pytania był Poseł Janusz Zemke. Przytaczamy treść pytania i odpowiedzi a ocenę pozostawiamy Czytelnikom!

Poseł Zemke:
"Panie premierze! Do zasad podstawowych państwa praworządnego należy to, że nie stosuje się w tym państwie odpowiedzialności o zbiorowym charakterze. Musi być zawsze tak, że zarówno wina, jak i kara mają charakter indywidualny. A tymczasem w Polsce przyjmowane są akty prawne, które wprowadzają odpowiedzialność o zbiorowym charakterze. Przykładowo osoby, które służyły tylko jeden dzień do roku 1990 otrzymują dzisiaj znacznie niższą emeryturę i rentę. Otóż ja się chciałem spytać w związku z tym - czy pański rząd uchyli te akty prawne i czy pański rząd wycofa z polskiego sejmu projekt, który ma także tego typu restrykcjami objąć i funkcjonariuszy i żołnierzy?"

Premier Morawiecki:
"Bardzo dziękuję za te głosy - Szanowni Państwo - zacznę może od tego ostatniego /dot. Posła Zemke - przyp. mój/, bo to bardzo ciekawy aspekt obrony u jednego z członków parlamentu, wysokiej izby, broniącego wysokich emerytur specjalnych służb komunistycznych. Tych służb, które mordowały polskich bohaterów i które zamordowały również ludzi, których ja znałem. Otóż właśnie na tym polega różnica między częścią naszej opozycji dzisiejszej a nami, że my chcemy doprowadzić do zmiany tamtych zasad i właśnie dlatego obniżyliśmy emerytury specjalnym agentom służby komunistycznej a podnieśliśmy emerytury działaczom "Solidarności". To jest ta rożnica. 
Szanowni Państwo i nie, na pewno nie zamierzamy tego zmieniać, panie europośle, na pewno tego nie zamierzamy zmienić".29 06 2018 Posiedzenie Prezydium Zarządu Rejonowego
Prezes Zarządu Rejonowego mjr Zygmunt Jeliński przedstawił m.in. informację Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego o powołaniu Centrum Monitorowania Skutków Ustaw Represyjnych, którego działanie prezentuje strona internetowa pod adresem https://www.cmsur.pl
Prosimy członków Związku oraz inne zainteresowane osoby o śledzenie postępów w pracach redakcyjnych.


24 05 2018 Aktywne Lato Seniora z naszym udziałem
Dziękuję Kolegom Władysławowi Schodnikowi, Stanisławowi Chojnackiemu, Januszowi Jarzębowiczowi, Janowi Ambrożowi za skorzystanie z zaproszenia UTW w Pile. Było świetnie!
https://www.facebook.com/ewelina.lef/videos/801865703340630/


9 05 2018 Spotkanie w UTW w Pile
11 minut filmu kol. Marka Plucińskiego


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile wybrał specjalną formę uczczenia rocznicy "Dnia Zwycięstwa"!
Grupa "Historia Bliżej Życia" zaprosiła sympatyków historii oraz członków Koła nr 2 Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile  do Sali Senatorskiej UTW na spotkanie pod hasłem: "Udział Żołnierza Wojska Polskiego w zakończeniu II Wojny Światowej". 
Program spotkania wypełniły:
1. wykład dra Roberta Kolasy - "Wilhelm Kubsz - niezwykły kapelan"
2. informacja kapelana ewangelickiego Wojska Polskiego ks. kpt. Tomasza Woli na temat roli kapelana w wojsku.


Spotkanie rozpoczęła miła uroczystość wyrażenia szacunku Jubilatom spośród członków ZŻWP:
- Kolegi płka Władysława Schodnika - z okazji 80-tych urodzin, 
- Kolegi Tadeusza Kaczmarskiego - z okazji 65-tych urodzin.

 
Szkoda, że niewiele z obecnych na spotkaniu osób skorzystało z możliwości wypicia kawy czy herbaty w miłym towarzystwie i... uciekło do domu! Na przyszłość trzeba zaplanować o pół godziny więcej czasu, tak aby trud organizatorów został odpowiednio spożytkowany. 


 
 

9 05 2018 Rocznica zakończenia Drugiej Wojny Światowej  - fotorelacja
Plac Zwycięstwa w Pile - godz. 12.00Cmentarz wojenny w Leszkowie 

5 05 2018 Pogrzeb Generała Zbigniewa Blechmana
FOTO: EXPRESS BYDGOSKI
Delegacja ZR ZŻWP w składzie gen. Zenon Kułaga, mjr Zygmunt Jeliński, chor. Benon Cichoracki oraz poczet sztandarowy ( mjr Marek Grala, kpt Jerzy Nowacki, chor. Władysław Kocan ) uczestniczyła w Bydgoszczy uroczystościach pogrzebowych gen. dyw. Zbigniewa Blechmana. 
Jedynym akcentem wojskowym (poza obecnością licznej generalicji) był udział naszego pocztu sztandarowego. 
Chwała Bohaterom!

3 05 2018 Święto Narodowe Trzeciego Maja
Obchody w Pile z udziałem delegacji Zarządu Rejonowego Związku


Poczet sztandarowy w składzie: mjr Marek Grala, kpt. Jan Nowacki, st.chor. szt. Władysław KocanPrezes mjr Zygmunt Jeliński i wiceprezes płk Wacław Stępyra
20-21 04 2018 Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych
W Warszawie odbył się III Kongres Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych RP. Kongres wybrał nowe władze Federacji, dokonał zmian w statucie oraz przyjął dokumenty programowe. Na najważniejsze stanowiska we władzach Federacji wybrani zostali:
Na funkcję Prezydenta Federacji – insp. Zdzisław Czarnecki (Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów Policyjnych),
Na funkcję wiceprezydentów Federacji: płk Henryk Budzyński (Związek Żołnierzy Wojska Polskiego) oraz płk Janusz Kwiecień (Krajowy Związek Emerytów i Rencistów Służby Więziennej),

Ponadto w skład Zarządu Federacji wybrani zostali: płk Marek Bielec oraz płk Stanisław Kalski.
 

13 04 2018 LXXVIII-ma rocznica Zbrodni Katyńskiej12 04 2018 Prezes Zarządu Głównego Związku płk Marek Bielec

Film - sprawozdanie 

Na zaproszenie prezesa ZR ZŻWP w Pile mjr. Zygmunta Jelińskiego, dnia 12.04.2018r. przybył do Grodu Staszica pan płk Marek Bielec – Prezes naszego związku. Spotkanie z zarządem odbyło się w Izbie Pamięci Garnizonu Piła.

Po perturbacjach z resortem ON dotychczasowa Sala Tradycji Garnizonu Piła praktycznie przestała istnieć. Na szczęście wszystkie zgromadzone w niej zbiory zostały należycie przechowane i zabezpieczone. Dzięki staraniom mjr. Zygmunta Jelińskiego i ppłk. Józefa Kanieckiego oraz pomocy Starosty Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, dnia 9 lutego 2018 r. Izba Pamięci Garnizonu Piła została otwarta.

W imieniu Zarządu Rejonowego mjr Jeliński serdecznie przywitał pana płk. Marka Bielca oraz Honorowego Członka ZŻWP pana Senatora Henryka Stokłosę. Następnie nastąpiła najprzyjemniejsza część spotkania. Płk Marek Bielec wręczył Panu Henrykowi Stokłosie Krzyż Złoty z Gwiazdą ,,Za zasługi dla Związku Żołnierzy Wojska Polskiego”, a Panu ppłk. Józefowi Kanieckiemu Krzyż Złoty.
Pan Senator serdecznie podziękował za tak wysokie wyróżnienie, podkreślił wzorową wręcz dotychczasową współpracę z naszym związkiem i zadeklarował dalszą chęć współpracy i pomocy naszej organizacji.

Następnie płk Bielec przedstawił zebranym aktualne problemy związku na poziomie Zarządu Głównego. Wszystkie sprawy poruszane w Warszawie dotyczą całej naszej organizacji. Prezes Bielec podkreślał przede wszystkim głęboką potrzebę zachowania jedności w naszych szeregach, regularnego opłacania składek członkowskich, prenumeracie GWiR oraz pozyskiwaniu nowych członków ZŻWP. Płk Bielec odpowiadał na wszystkie pytania zadane przez uczestników spotkania. Pytania i odpowiedzi dotyczyły nie tylko naszego zawiązku, ale też szeroko pojętej sytuacji mieszkańców całego kraju oraz społeczności lokalnej.

Spotkanie z Prezesem ZŻWP zakończyło się wspólną fotografią. Zdaniem wszystkich uczestników była to niezwykle pozytywna, potrzebna i owocna dla obydwu stron wizyta Pana płk Marka Bielca w Pile.
Foto: Daniel Balukiewicz
Tekst: płk Zenon Artowicz
 

23 03 2018 Wizyta u Honorowego Prezesa płka Jana Tyczyńskiego

W dniu dzisiejszym członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile w osobach: mjr Zygmunt Jeliński - prezes ZR, ppłk Józef Kaniecki oraz płk Wacław Stępyra - wiceprezesi, złożyli wizytę Honorowemu Prezesowi Zarządu Rejonowego płk w st. spocz. Janowi Tyczyńskiemu.
W jej trakcie zapoznali płk Tyczyńskiego z historią powstania Izby Pamięci garnizonu oraz zademonstrowali album ze zdjęciami z otwarcia Izby.

Z kolei płk Tyczyński przekazał na ręce członków ZR szereg pamiątek dot. jednostek wojskowych naszego garnizonu.

Na zakończenie życzono Honorowemu Prezesowi wiele zdrowia oraz zaproszono do odwiedzenia Izby Pamięci,  jeżeli tylko zdrowie mu na to pozwoli.
19 03 2018 Prezydent Piły w Izbie Pamięci garnizonu
Prezydent Piły Pan Piotr Głowski spotkał się Prezesem ZR ZŻWP w Pile mjr. Zygmuntem Jelińskim.


Najpierw Prezydent zapoznał się z ekspozycją Izby Pamięci, która przedstawił Wiceprezes ZR kol. Józef Kaniecki.

Głównym tematem rozmów była przyszłość naszej Izby Pamięci. 
Rozmowa była rzeczowa i zakończyła się konkretnymi wnioskami, o których zostaniemy wkrótce powiadomieni.

W rozmowach uczestniczył członek Prezydium Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile kol. Benon Cichoracki.

22 02 2018 Zebranie Koła nr 10 w Wałczu

Fotografie udostępnił kol. płk Wacław Stępyra - dziękujemy!


14 02 2018  LXXIII Rocznica Wyzwolenia Piły


Przebieg uroczystości utrwalił kol. Marek Pluciński z ramienia Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Pile, którego przedstawiciele uczestniczyli w uroczystościach. Dziękujemy!Obchody 73-ciej rocznicy wyzwolenia Miasta Piły zgromadziły pod Pomnikiem Tysiąclecia Państwa Polskiego (1966 rok) przedstawicieli władz samorządowych, organizacji pozarządowych, młodzież szkolną oraz miejscowych polityków.Film udostępniony przez UTW w Pile (kol. Marek Pluciński)Przedstawiciele władz Miasta oraz naszego Związku z prezesem Zarządu Rejonowego mjr. Zygmuntem Jeliński oraz wiceprezesem płk. Wacławem Stępyrą oddali cześć poległym w walkach o Piłę oraz w okolicach miasta żołnierzom Armii Radzieckiej pochowanym na cmentarzu wojennym  w Leszkowie.

Następnie grupa kolegów z pocztem sztandarowym Zarządu Rejonowego przybyła do siedziby Uniwersytetu Trzeciego Wieku przy ulicy Kilińskiego w Pile, aby uczestniczyć w okolicznościowym spotkaniu grupy
"HISTORIA BLIŻEJ ŻYCIA". 


Ciekawą prelekcję wygłosił zaproszony historyk - regionalista dr Robert Kolasa (temat wykładu: "Walki o Piłę").Członkowie Koła nr 2 skorzystali z możliwości opłacenia składek członkowskich.


Skład pocztu sztandarowego: kpt. Jurek Nowacki, mjr Marek Grala, st.chor. szt. Władysław Kocan - dziękujemy za poświęcenie swojego czasu w tej zaszczytnej misji!

09 02 2018 Otwarcie Izby Pamięci Garnizonu Pilskiego

Tekst i zdjęcia w serwisie NASZE MIASTO.PL

5 minut filmu z kanału MILITARIA PILSKIE - autor: Marek Pluciński

Autor ekspozycji Kolega ppłk Józef Kaniecki - wiceprezes Zarządu Rejonowego


Zaproszeni goście, w tym delegacja Hufca ZHP w Pile


Pamiątkowy adres od Starosty Pilskiego


Wystąpienie gen. bryg. pil. Zenona Kułagi
W środku: wiceprezydent Piły Beata Dudzińska
Delegacja Koła Związku z Wałcza


Kącik pamięci o "Ostatnim Ułanie" por. Stefanie Goślińskim (1916-2018)21 01 2018 Zmarł por. Stefan Gośliński (1916 - 2018)

Poniżej foto z 2016 roku w trakcie uroczystych obchodów 100 lat życia zasłużonego dla Polski ułana. Jako żołnierz 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich kapral Gośliński brał udział w wojnie obronnej w pierwszych dniach września 1939 roku.
Por. Gośliński (prywatnie: teść mjra Zygmunta Jelińskiego - prezesa Zarządu Rejonowego w Pile) przez długie lata cieszył się doskonałą pamięcią i chętnie wspominał czas służby w 16 PUW oraz wojenne przeżycia.
STRONA INTERNETOWA 16 PUW === LINK

Ceremonia pogrzebowa Żołnierza Zasłużonego dla Polski odbyła się w Kościele Parafialnym w Żoniu (gmina Margonin) 24 stycznia 2018 roku o godz. 11.00. Dzięki uprzejmości władz wojskowych zapewniono asystę orkiestry oraz kompanię honorową!Oznaką szacunku dla Zmarłego był udział w pogrzebie członków Koła Przyjaciół 16 Pułku Ułanów Wielkopolskich.
TU LINK DO KOLEJNYCH ZDJĘĆ!

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=