Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Archiwalia 2016
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Zdarzyło się w 2016 roku...

2016 12 30 Powstanie Wielkopolskie - obchody w Pile
/foto: Benon Cichoracki/

O godz. 12-tej przy obelisku upamiętniającym epizody powstańcze w Pile  przedstawiciele władz samorządowych oraz organizacji pozarządowych uczcili pamięć uczestników Powstania Wielkopolskiego.


W uroczystości uczestniczył poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego w Pile w składzie: mjr Marek Grala, kpt. Jan Nowacki, st.chor. szt. Władysław Kocan.

Prezes Zarządu Rejonowego mjr Zygmunt Jeliński oraz obaj wiceprzewodniczący (płk Wacław Stępyra, ppłk Józef Kaniecki) z symboliczną wiązanką kwiatów!


2016 12 13 
P R O T E S T

Federacji Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej

 INFORMACJA ZARZĄDU GŁÓWNEGO ZWIĄZKU

"W dniu 13 grudnia w godzinach 10.15 – 12.15 pod pomnikiem Państwa Podziemnego i Armii Krajowej w pobliżu Sejmu odbył się protest zorganizowany przez Federację Stowarzyszeń Służb Mundurowych Rzeczypospolitej Polskiej. Przed rozpoczęciem manifestacji Prezydent FSSM insp. Zdzisław Czarnecki zwrócił uwagę, że jej termin został wymuszony przez decyzję marszałka Sejmu umieszczenia w porządku posiedzenia Sejmu projektu ustawy dotyczącej funkcjonariuszy. Protestowano przeciwko zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy i ich rodzin, obniżającej świadczenia emerytalno-rentowe nie tylko funkcjonariuszom organów bezpieczeństwa państwa, ale również: policjantom, strażakom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Biura Ochrony Rządu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego oraz zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy i ich rodzin, obniżające świadczenia emerytalno-rentowe kilkudziesięciu tysiącom żołnierzy pełniącym służbę w różnych formacjach Wojska Polskiego.

  W proteście wzięło udział ponad 1000 członków organizacji wchodzących w skład FSSM oraz osób niezrzeszonych. Manifestacja rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego oraz złożeniem wiązanki kwiatów pod pomnikiem. Następnie chwilą milczenia oddano cześć ofiarom stanu wojennego.  W wystąpieniach podkreślano odwetowy charakter obu ustaw, naruszających zasady konstytucji i prawa międzynarodowego. Zwrócono uwagę, że obejmą one kombatantów, w tym kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari, Legii Honorowej, Krzyża Walecznych i innych odznaczeń bojowych. Oczytano list byłych ministrów obrony narodowej do marszałka Sejmu. Przypomniano treści przysięg i ślubowań składanych przez żołnierzy i funkcjonariuszy różnych służb po 1990 r. Zwracano uwagę, że żołnierze i funkcjonariusze dotrzymali ich, natomiast państwo nie. Zapowiedziano, że w przypadku uchwalenia ustaw podejmowane będą działania prawne do skierowania pozwów przeciwko Polsce do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka.

Z ramienia Związku w proteście głos zabrali jako pierwszy mówca, płk Henryk Budzyński oraz płk Cezary Lipert (Koło nr 28 w Warszawie). Na początku swego wystąpienia płk Budzyński przypomniał, że stan wojenny, w  rocznicę którego odbywa się manifestacja,  przyniósł wiele ofiar. Zaproponował uczczenie chwilą milczenia ich pamięci. Stwierdził, że przygotowane projekty ustaw świadczą o słabości władz państwowych, które dysponując wszystkimi możliwymi narzędziami nie potrafi znaleźć i ukarać przestępców, którzy prześladowali ludzi. Zamiast tego ucieka się do odpowiedzialności zbiorowej. Wskazał na naruszanie prawa przez autorów ustawy. Podkreślił, że jej postanowienia dotkną niektórych kombatantów i weteranów walki o wolność. Podał konkretne przykłady. Na podstawie oceny dyskusji na forach internetowych zwrócił uwagę na pojawiające się niepokoje wśród żołnierzy pełniących obecnie służbę. Wskazał na dążenia Instytutu Pamięci Narodowej do objęcia zakresem jego działania coraz większej liczby obywateli naszego kraju. Przypomniał, że obecne rozwiązania emerytalne dotyczące żołnierzy mają swój początek w ustawie z 1924 r. W tym kontekście zwrócił uwagę, że ustawa z 1924 r. zaliczyła okres służby w armiach zaborczych do okresu wysługi emerytalnej. Płk Lipert przedstawił m. in. zasługi żołnierzy wojskowych służb specjalnych w umacnianiu obronności kraju oraz na drodze Polski do NATO."

Czekajcie na kolejne informacje na ten temat!

2016 12 07 Zebranie w Kole nr 2 im. Weteranów Lotnictwa Polskiego
W dniu 7 grudnia 2016 roku Koło nr 2 w trakcie walnego (prawomocnego) zebrania sprawozdawczo - wyborczego podsumowało 4 lata kadencji i wybrało nowy Zarząd Koła oraz komisję rewizyjną. Po szczegóły odsyłamy na podstronę "Zarząd Rejonowy/Koło nr 2" 

2016 11 24 Zebranie w Kole nr 10 w Wałczu
Więcej informacji szukaj na stronie koła nr 10 (zakładka: Zarząd Rejonowy i Koła)
/foto: kol. płk Wacław Stępyra/2016 10 28 Posiedzenie Zarządu Rejonowego
/foto kol. płk Wacław Stępyra/

W trakcie uroczystego spotkania wręczono awans sierż. sztab. Stefan Jańczuk (koło nr 12) na stopień młodszego chorążego. Stosowny dokument wręczył przedstawiciel WKU Piła.

LINK DO FILMU NA YOU TUBE -KLIKNIJ!

Medale XXXV-lecia Związku otrzymali koledzy z koła nr 12: Tymoteusz Janiak i Stanisław Strzelczyk.
Medal XXXV - lecia ZŻWP oraz specjalne podziękowania otrzymał honorowy członek Naszego Związku - Henryk Stokłosa, w szczególności za czynne i znaczące wspieranie działalności Związkowej w rejonie pilskim
 2016 10 21 Zebranie koła nr 4


Zgodnie z rocznym planem pracy koła nr 4 (WSzW w Pile) członkowie koła nr 4 zebrali się w Centrum Organizacji Pozarządowych aby w koleżeńskim gronie wręczyć wyróżnienia z okazji minionej rocznicy powstania Związku Żołnierzy Wojska Polskiego. 


2016 10 14 Zebranie koła nr 6

73. rocznica bitwy pod Lenino i spotkanie Koła nr 6 Związku Żołnierzy WP w Pile
Dwa dni po 73. rocznicy bitwy pod Lenino w pomieszczeniu organizacji pozarządowych na dworcu PKP w Pile odbyło się spotkanie koleżeńskie Koła nr 6. Na początku prezes koła płk Zenon Artowicz przywitał prezesa ZR ZŻWP mjr. Zygmunta Jelińskiego oraz przybyłych kolegów. Płk Artowicz przypomniał kilka faktów z pamiętnej bitwy w dniach 12 – 13 października 1943r. Bitwa obecnie różnie jest oceniana przez środowiska historyczne jak i kombatanckie. Z szacunkiem należy złożyć hołd poległym tam żołnierzom, którzy przelali krew za Ojczyznę. Walczący żołnierz nie miał żadnego wpływu na rozgrywki polityczne ówczesnego świata.


Szerokie rzesze emerytów wojskowych doskonale pamiętają, że rocznicę bitwy obchodzono jako Dzień Wojska Polskiego. Należy dodać, że wśród zebranych było dwóch żołnierzy, którzy II wojnę światową znają nie tylko z podręczników szkolnych. To 88. letni ppłk Wieniawa Nowicki i 83. letni płk Adolf Marek.

Następnie rozpoczęła się dyskusja na wszystkie tematy nurtujące środowiska wojskowe i cywilne Piły, regionu i ogólnokrajowe. Na zakończenie spotkania mjr Jeliński wręczył medale XXXV – lecia ZŻWP i dyplomy uznania od prezesa Zarządu Głównego związku. Medale otrzymali: ppłk Wieniawa Nowicki, mjr Franciszek Sarnacki, st. chor. szt. Jan Siemiński i st. chor. szt. Leonard Busse. Dyplomami uznania wyróżniono: płk. Zenona Artowicza, płk. Adolfa Marka, ppłk. Wieniawę Nowickiego, mjr. Franciszka Sarnackiego oraz st. chor szt. Jana Siemińskiego i Leonarda Busse.


Spotkanie było okazją do uhonorowania 88. rocznicy urodzin ppłk Nowickiego i 77. rocznicy urodzin mjr. Sarnackiego. Dostojni Jubilaci otrzymali ozdobne pisma gratulacyjne.

Zgodnie z tradycją spotkanie zakończono wspólną fotografią. Po raz pierwszy fotografii nie zrobiono na Sali Tradycji Garnizonu Piła. W wyniku decyzji MON, na terenach podległych resortowi nie ma miejsca na taki obiekt. Wielka szkoda!
 2016 09 30 Medal dla majora Marka Grali

W piątek 30 września dyżur pełnił członek Zarządu Rejonowego - Sekretarz kolega kpt. Jurek Nowacki. Po odbiór legitymacji uprawniającej do zniżki PKP zgłosił się członek Związku - emeryt wojskowy  z Wałcza.

Ponadto w godzinach "urzędowania" przybyli inni koledzy - członkowie Zarządu Rejonowego. Kolega płk Wacław Stępyra uwiecznił te chwile na fotografiach.


W pomieszczeniach Centrum Organizacji Pozarządowych na Dworcu PKP w Pile (I piętro) w trakcie dyżuru odbyła się ceremonia wręczenia Złotego Medalu XXXV - lecia Związku koledze majorowi Markowi Grali - członkowi Koła nr 2.

Medal wręczył Prezes Zarządu Rejonowego kolega mjr Zygmunt Jeliński.

Należy zaznaczyć, że odznaczony mjr Marek Grala honorowo pełni funkcję członka pocztu sztandarowego Zarządu Rejonowego i z tego tytułu uczestniczy w istotnych dla naszego środowiska uroczystych chwilach! 

 

2016 09 22 Na zaproszenie Związku Weteranów i Rezerwistów WP w Kościanie
 
Na zaproszenie Prezesa Zarządu Głównego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego im.Franciszka Gągora oraz Prezesa Kościańskiego Oddziału Powiatowego Związku Weteranów i Rezerwistów Wojska Polskiego w dniu 22.09.2016r. odbyło się Pierwsze Przyjacielskie Uroczyste Spotkanie Stowarzyszeń, Związków i Organizacji Wojskowych Południowo-Zachodniej Polski.
Na spotkanie to zostały zaproszone m.in. Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile i Oddział Pilski Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP. 
Delegacje obydwu organizacji przybyły z pocztami sztandarowymi.
 
W trakcie spotkania sztandary naszych organizacji zostały uhonorowane "Honorowymi Odznakami Krzyż Zasługi ZWiRWP.

 
 


 
Wśród zaproszonych gości obecny był były Dowódca Wojsk Lotniczych gen.dyw. Tytus Krawczyc, z którym zrobiliśmy sobie pamiątkowe zdjęcie.
Spotkanie urozmaicała orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.
Na zakończenie spotkania obecnych zaproszono na poczęstunek w
restauracji Dolce Vita W Nowym Luboszu.

2016 09 17 Dzień Sybiraka w Pile
/foto: kol. płk Wacław Stępyra/

Poczet sztandarowy Zarządu Rejonowego w Pile:
mjr Marek Grala, kpt. Jerzy Nowacki, chor. Władysław Kocan)
W dniu 17.09.2016r. odbyła się uroczystość upamiętnienia 77 rocznicy napaści ZSRR na Polskę.
 
Delegacje władz miejskich , powiatowych oraz organizacji kombatanckich i społecznych, a także szkół zgromadziły się na Pl.Staszica w Pile pod pomnikiem ofiar zbrodni stalinowskich.
 
Odczytano apel poległych i złożono wieńce i wiazanki kwiatów.
W uroczystości uczestniczyły delegacje miast partnerskich z Niemiec, Francji, Włoch i W.Brytanii.

Wiązankę kwiatów składa delegacja Zarządu Rejonowego w Pile: (od lewej: mjr Zygmunt Jelinski, płk Wacław Stępyra, ppłk Józef Kaniecki)
 
 
Współautorem zdjęć jest kol. chor. Benon Cichoracki.
 

2016 09 16 WYBORY 2016
W dniu 16.09.2016 roku (piątek) pod przewodnictwem Prezesa kol. mjra Zygmunta Jelińskiego zebrał się Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile (13 obecnych).
1. To pierwsze zebranie Zarządu Rejonowego w Pile w nowym lokum - w Centrum Organizacji Pozarządowych w Pile.
2. Zgodnie ze Statutem  ZŻWP od września 2016 roku rozpoczynają się wybory do władz związkowych w kołach, na szczeblu rejonu oraz na szczeblu krajowym. Zarząd Główny ZŻWP skierował do nas APEL W SPRAWIE KAMPANII SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEJ ZWIĄZKU. Treść apelu dostępna na stronie internetowej ZG http://www.zzwp.pl/strona-glowna/ - zachęcamy do zapoznania się i wykorzystania w trakcie przygotowania zebrań od strony merytorycznej.
3. Zarząd Rejonowy w Pile podjął uchwałę nr /VII/16 w sprawie kampanii sprawozdawczo - wyborczej w rejonie oraz w kołach. Treść uchwały oraz związanych z nią "Wytycznych..." przekazano uczestnikom zebrania a ponadto opublikujemy je na stronie Zarządu Rejonowego. Dokumenty te są niezbędne do legalnego i sprawnego przeprowadzenia zebrań w kołach. 
4. Trwają uzgodnienia dotyczące miejsca bezpiecznego i godnego przechowywania zawartości Sali Tradycji Garnizonu Pilskiego. Część materiałów związanych z WOSS/CSCS powierzono w celu wyeksponowania Stowarzyszeniu Miłośników Munduru w siedzibie firmy Autowtrysk (kol. mjr Wiesław Andrzejewski, kol. mjr Bronisław Bilik), gdzie funkcjonuje Stowarzyszenie Miłośników Munduru.
5. Prezesi kół są zobowiązani podać do Zarządu Rejonowego w Pile termin i miejsce przeprowadzenia zebrania sprawozdawczo  - wyborczego, aby mógł w nim uczestniczyć przedstawiciel Zarządu.

2016 09 09 Zebranie Zarządu Rejonowego w Pile

W dniu 9.09.2016r. w siedzibie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile odbyło się zebranie koła Nr 5 dwóch, w trakcie którego dwóch członków naszego Związku zostało odznaczonych Złotym Medalem XXXV lecia ZŻWP. 
Odznaczeni to kol. chor. Roman Tylutki


i kol. chor. Ryszard Lasa
 

Medale wręczył V-ce Prezes ZR ZŻWP w Pile kol. ppłk Józef Kaniecki.

2016 09 07 Tablica pamiątkowa na Sztabie 2 DLMB
Na budynku, w którym kiedyś mieścił się Sztab 2 Brandenburskiej Dywizji Lotnictwa Myśliwsko Bombowego w Pile odsłonięto tablicę pamiątkową.
/foto: kol. płk Wacław Stępyra/

 


Uroczystość zorganizował Pilski Oddział Stowarzyszenia Seniorów
Lotnictwa Wojskowego RP, ze szczególnym uwzględnieniem osobistego zaangażowania kol. płka Romualda Iwaszkiewicza.
Tablicę poświęcił proboszcz parafii pod wezwaniem NMP Królowej Polski (dawnej parafii garnizonowej) ks. dr Jacek Popławski, który żywo interesuje się wojskową historią parafii oraz jej mieszkańców - emerytów wojskowych i ich rodzin.
 

Po odsłonięciu tablicy, zaproszeni goście 
zwiedzili budynek i jego wyposażenie oraz obejrzeli film z ostatniej defilady 6 pułku lotnictwa myśliwsko-bombowego.
 

Następnie dokonano wpisów w księdze pamiatkowej. W imieniu Zarządu Rejonowego wpisu dokonuje wiceprezes Zarządu kol. płk Józef Kaniecki.
 

2016 09 01 Rocznica wybuchu II Wojny Światowej
1 września 2016 roku przypadła 77. rocznica wybuchu II wojny światowej. W Pile uczczono to wydarzenie, składając kwiaty pod pomnikiem przy pl. Zwycięstwa.

Film 8 min. dzięki uprzejmości kol. Marka Plucińskiego
Tekst: z sieci, foto: kol. płk Zenon Artowicz, kol. chor. Benon Cichoracki, kol. płk Wacław Stępyra
(Dziękujemy!)


Uroczystość rozpoczęła się o godz. 12. Kwiaty złożyli przedstawiciele władz miasta i powiatu, były też delegacje ze szkół, instytucji i organizacji działających na terenie Piły i powiatu.


 


Dziś początek roku szkolnego, wielkie wydarzenie dla młodych ludzi, może to dobra chwila na refleksję nad nie tak odległym czasem wojny....

2016 08 28 Piknik militarny na Placu Zwycięstwa
Źródło: www.pila.pl

www.youtube.com/watchŚwięto Lotnictwa Polskiego obchodzone jest w Polsce 28 sierpnia na podstawie decyzji Ministra Obrony Narodowej z 1993 roku, podpisanej przez prezydenta Lecha Wałęsę. Jest to wspólne święto lotnictwa cywilnego, wojskowego oraz przemysłu lotniczego.Piła jest miastem o bogatych tradycjach wojskowych, związanych z bazowaniem 2 Dywizji Lotnictwa Myśliwsko – Bombowego, która za udział w działaniach wojennych otrzymała miano „Brandenburskiej” oraz stacjonowaniem 10 jednostek bojowych i zabezpieczających działanie lotniczego związku taktycznego, stanowiącego ważną siłę w strukturach organizacyjnych Wojska Polskiego.


Kilkutysięczna rzesza żołnierzy w stalowych mundurach oraz ich rodzin stanowiła 1/10 społeczności Miasta Piły. W Pile swoją długą i bogatą tradycję miała również Wyższa Oficerska Szkoła Samochodowa. Żołnierze odbudowywali miasto po zniszczeniach wojennych, mieli ogromny wpływ na jego późniejszy rozwój, ekonomiczną i kulturową wielkość, a obecnie stanowią element historii o której młodemu społeczeństwu należy przypominać. Takim momentem jest organizacja pikniku militarnego.
 

Dywizja Lotnicza rozwijała się najbardziej w latach 80 – tych i 90 – tych przez co w bardzo krótkim terminie osiągnęła zdolność do przejścia w struktury sojuszu NATO. Jako pierwsza w 1997 roku jeszcze w ramach Partnerstwa dla Pokoju, gościła i wspólnie prowadziła ćwiczenia pod kryptonimem „Orli Szpon 97” z lotnictwem Stanów Zjednoczonych, tym samym otworzyła bramę do późniejszych struktur sojuszniczych.
 

    Pomysł zorganizowania pikniku militarnego połączonego ze świętem lotnictwa zrodził się w 2015 roku w trakcie obchodów Święta Wojska Polskiego w dniu 15 sierpnia.W przygotowaniach uczestniczył Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile, Stowarzyszenie Miłośników Munduru w Pile i inne organizacje.


2016 08 15 Obchody Święta Wojska Polskiego

Obchody Święta w tym roku zorganizował Starosta Pilski oraz Dowódca Garnizonu Piła (jaki by mały ten "garnizon" nie był!). 

Wiązankę kwiatów w imieniu Zarządu Rejonowego naszego Związku składają: gen. Zenon Kułaga, płk Zenon Artowicz oraz ppłk Stefan Szafran.
W imieniu Stowarzyszenia Seniorów Lotnictwa Wojskowego RP symboliczną wiązankę kwiatów złożyła delegacja Zarzadu Oddziału Pilskiego z prezesem płk Janem Ficermanem.

 

Przebiegowi uroczystości towarzyszyli weterani służby i pracy dla Polski zebrani na Placu Zwycięstwa pod pomnikiem powrotu do Macierzy.


Fotografie z przebiegu uroczystości dostarczył kolega płk Zenon Artowicz (pierwszy z lewej). Przy okazji pozdrawiamy byłego Prezesa Zarządu Rejonowego płk. Jana Tyczyńskiego.Sprawozdanie z uroczystości, która odbyła się na Placu Zwyciętswa w Pile zawiera 11-to minutowy film, który opracował kolega Marek Pluciński. Oto link do tego filmu na serwisie YouTube:

Święto Wojska Polskiego w Pile


Zwracam uwagę Kolegów na ten fragment wystąpienia Starosty Pilskiego Pana Eligiusza Komarowskiego (11-ta minuta), w którym składa on deklarację pomocy w urządzeniu (odtworzeniu) naszej garnizonowej sali tradycji!
Bardzo dziękujemy za zrozumienie!


2016 07 29 Kolejny wakacyjny dyżur w Zarządzie
W trakcie dyżuru zgodnie z planem gotowość do działania podtrzymywał kol. chor. Benon Cichoracki. Pomieszczenia Centrum Organizacji Pozarządowych odwiedzili Państwo Krystyna i Marek Plucińscy.
Prezes Jeliński wręczył koledze Ferkalukowi książkę pt. "Kulisy stanu wojennego" - do studiowania!


2016 07 15 Dyżur w Zarządzie Rejonowym - w Centrum Organizacji Pozarządowych na Dworcu PKP w Pile


Płk Tyczyński - Honorowy Prezes Zarządu Rejonowego2016 07 01 Spotkanie Zarządu Rejonowego z kołem nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych

W obiekcie Centrum Organizacji Pozarządowych w Pile odbyło się spotkanie z władzami koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych. Koledzy-emeryci mundurowi przekazali członkom naszego Związku życzenia z okazji 35-lecia powstania stowarzyszenia.
 


Za zasługi dla Związku odznaczeniem uhonorowano wieloletniego Prezesa Koła nr 1 Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych przy Szkole Policji w Pile kolegę Tadeusza Dębskiego.

 

W roboczej części posiedzenia Zarządu Rejonowego kol. mjr Zygmunt Jeliński przedstawił informację na temat spotkania z władzami Zarządu Głównego w Warszawie. Ponadto Prezes Zarządu Rejonowego poinformował o planach na najbliższe miesiące: kampania sprawozdawczo-wyborcza w kołach oraz na szczeblu rejonowym i planowane na 27 sierpnia miejskie obchody Święta Wojska Polskiego. 

 


Dla kronikarskiej dokładności zaznaczyć trzeba, że było to pierwsze posiedzenie Zarządu Rejonowego w utworzonym przez Miasto Piła Centrum Organizacji Pozarządowych. Dużo praktycznych problemów wymaga jeszcze dotarcia, ale mamy nadzieję, że kiedyś będziemy się tu czuli "jak u siebie w domu"!
 
http://www.pila.pl/209-organizacje-pozarzadowe.html 


2016 06 10 Uroczystość 35-lecia 
ZŻWP w Rejonie Pilskim

Relacja filmowa z kanału "Militaria pilskie" na YouTube 
Autor filmu: kol. Marek Pluciński - zapraszamy!


Link do artykułu w asta24.pl

Na wydzielonej podstronie (u góry po lewej stronie) zamieszczono informację na temat obchodów jubileuszu naszego Związku. Tam również linki (łącza) do innych miejsc, gdzie zamieszczono materiały na nasz temat.2016 05 19 Turystyczny Rajd Samochodowy "Reporter"

tu link do filmu!     tu link do filmu!

Zarząd Rejonowy ZŻWP w Pile był współorganizatorem 5-tego rajdu samochodowego "REPORTER", który tym razem miał miejsce w malowniczych krajobrazach gminy Miasteczko Krajeńskie w powiecie pilskim. Imprezę pod patronatem Starosty Pilskiego zorganizowały: Uniwersytet Trzeciego Wieku w Pile oraz Gmina Miasteczko Krajeńskie.


Celem rajdu było m. in. poznawanie powiatu pilskiego, pogłębianie więzi pomiędzy różnymi środowiskami seniorów a także rekreacja w uroczych klimatach Ziemi Pilskiej.
W rajdzie uczestniczyło 15 czterosobowych zespołów wyposażonych w prywatne samochody osobowe.


Rajd rozpoczęto bardzo serio od zwiedzania dwóch cmentarzy wojennych położonych w Pile - Leszkowie. Wiedzą na ten temat dzielili się wiceprezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile kol. ppłk Józef Kaniecki oraz młody uznany regionalista pan Maciej Usurski.


W dolinie Noteci uczestnicy odbyli mały sprawdzian strzelecki (każdy zespół wystawiał po 2 zawodników), a przy okazji oddano cześć ofiarom hitlerowskiego terroru na Wzgórzach Morzewskich, gdzie 7 listopada 1939 roku Niemcy rozstrzelali bez sądu 42 osoby z powiatu chodzieskiego.W kolejnych etapach rajdu zespoły miały do wykonania "trudne" zadania przygotowane przez uczniów gminnego Zespołu Szkół (podstawowa i gimnazjum) oraz uczniów Centrum Kształcenia Rolniczego w Brzostowie. 

 
Trasa rajdu prowadziła przez kolejne punkty kontrolne (PK-1 do PK-4), gdzie uczestnicy otrzymywali kolejne zestawy zadań do samodzielnego wykonania (rozponawanie ptaków, roślin, ziaren i maszyn rolniczych, krzyżowka ekologiczna, lokalizacja obiektów itp.).

Zadaniem ostatnim było przeprowadzenie rozmowy-wywiadu z osobą wskazaną przez organizatorów rajdu oraz przedstawienie jej treści na forum zebranych uczestników rajdu. Nasz zespół "przesłuchiwał" byłego Wójta Gminy pana Tadeusza Dąbrowskiego.

A w międzyczasie podano smaczny, choć bardzo gorący, żurek i kiełbaskę z grilla. Wyniki rajdowego współzawodnictwa ogłoszono na terenie Świetlicy Wiejskiej w Brzostowie, gdzie gospodarz Gminy - pani Wójt Małgorzata Włodarczyk oraz Starosta Pilski pan Eligiusz Komarowski, wręczyli pamiątkowe (ładne) medale i dyplomy.Serdeczne podziękowania dla osób, które zaangażowały się w przygotowanie tego zamierzenia składali wszyscy uczestnicy oraz przedstawiciele władz samorządowych.


2016 05 13 Zebranie Zarządu Rejonowego
W piątek 13 maja 13.05.2016 r. w Starostwie Powiatowym w Pile odbyło się Posiedzenie Prezydium Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile.

W ramach zebrania odbyło się robocze spotkanie członków Prezydium ze Starostą Pilskim Panem Eligiuszem Komarowskim. 
 
 

2016 05 08 Dzień Zwycięstwa
71 lat temu zakończyła się II Wojna Światowa. Nie wolno zapomnieć o tej hekatombie całej ludzkości.
 

W dniu 8 maja 2016 roku /niedziela/ na Placu Zwycięstwa w Pile odbyła się ceremonia upamiętniająca to wydarzenie. Władze Miasta Piły, kombatanci, mieszkańcy Piły stawili się na miejscu uroczystości mimo dokuczliwego gorąca.
/foto: kol. płk Zenon Artowicz/ 

Nie zapomniano o poległych żołnierzach polskich i radzieckich pochowanych na cmentarzu wojennym na zboczu wzgórza w Pile-Leszkowie. Wiązanki kwiatów oraz symboliczne znicze złożyli m. in. Prezydent Miasta Piły Piotr Głowski, Starosta Pilski Eligiusz Komarowski, członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile (gen. Zenon Kułaga, płk Wacław Stępyra i mjr Zygmunt Jeliński - Prezes Zarządu).
 /foto: kol. płk Wacław Stępyra/

2016 05 03 
225-ta rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
/fotorelacja: kol. płk Wacław Stępyra/
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2016 05 03
Zakończenie wojskowej historii Parafii Garnizonowej w Pile

W dniu Święta Konstytucji, 3 maja 2016 roku, w kościele pw. NMP Królowej Polski (do 30 czerwca 2015 roku - kościół garnizonowy w Pile), odsłonięto tablicę upamiętniającą kapelanów słu
żących w tym kościele przez ponad 20 lat jego historii. 
Tablicę poświęcił J. E. Ks. Biskup Edward Dajczak z  Diecezji Koszalińsko - Kołobrzeskiej. W uroczystej mszy świętej oraz majówce na świeżym powietrzu uczestniczyli m. in. żołnierze emeryci z pobliskiego osiedla "wojskowego". 
 

Przy tej okazji doszło też do nieformalnych spotkań członków władz naszego Związku z przedstawicielami władz samorządowych, wojskowych oraz przedsiębiorców.
Dopisała pogoda, grochówka w wykonaniu Stowarzyszenia Miłośników Munduru smakowała wybornie, a więc i nastroje panowały pozytywne!
 

2016 02 23
Posiedzenie Zarządu Rejonowego


W dniu 23.02.2016r przedstawiciele Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile ostatecznie przekazali dotychczas zajmowane pomieszczenia przy ul. Kossaka 16  pracownikom  14 Wojskowego Oddziału Gospodarczego.


Podstawą opuszczenia przez nas dotychczasowej siedziby było rozwiązanie w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia Porozumienia o Współpracy pomiędzy Ministrem Obrony Narodowej a Związkiem Żołnierzy Wojska Polskiego z dnia 15 lipca 2013 r.Przed opuszczeniem pomieszczeń zdażyliśmy jeszcze wypić kawę.


 
Szanowni Koledzy, pamiętajcie!


2016 02 14
71-sza rocznica powrotu Piły do Macierzy
Na Placu Zwycięstwa w Pile zebrali się przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, organizacji społecznych, powiatowych i gminnych jednostek organizacyjnych, służb, inspekcji i straży,


 
...aby uczcić pamięć żołnierzy radzieckich, którzy w 1945 roku w krwawych bojach, od 31 stycznia do 14 lutego, wyzwolili miasto Piłę.


Uroczystości rozpoczęły się od wysłuchania Hymnu Państwowego. Prezydent Miasta Piły dr Piotr Głowski w okolicznościowym wystąpieniu przypomniał okoliczności wyzwolenia miasta i podkreślił konieczność zachowania tego wydarzenia w pamięci kolejnych pokoleń mieszkańców Piły.
Pododdział honorowy, złożony z żołnierzy garnizonu Wałcz, oddał potrójną salwę. 
Delegacje instutucji i organizacji uczestniczących w uroczystościach złożyły symboliczne kwiaty.
Symboliczną wiązankę kwiatów składają członkowie Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile z prezesem mjr. Zygmuntem Jelińskim. 
Dalszy ciąg uroczystości odbywał się na terenie Cmentarza wojennego w Leszkowie, gdzie jest pochowanych m.in. około 700 żołnierzy radzieckich poległych w walkach o Piłę. Foto: płk Wacław Stępyra

A ciekawy artykuł pod tym linkiem LINK-LINK-LINK!!!!!


2016 01 28
Zebranie koła nr 10 w Wałczu
     W dniu 28.01.2016 r. w Wałczu odbyło się zebranie Koła nr 10 ZŻWP. W zebraniu tym uczestniczył Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP w Pile mjr w st.spocz. Zygmunt Jeliński. 
 

 
    Prezes Koła nr 10 płk w st. spocz. Witold Kowalski przedstawił zebranym osiagnięcia Koła w realizacji planu na 2015r. Ponadto przedstawił plan pracy na rok bieżący, który zebrani zatwierdzili. Członkowie Koła uczcili minutą ciszy kolegów, którzy zmarli w ub. roku. Pożegnalną melodię zagrał na trąbce sygnalista.
       Dwóch członków Koła obchodzi w tym roku 70 lecie urodzin.W zwiazku z powyższym Listy Gratulacyjne wręczył im Prezes Zarządu Rejonowego ZŻWP oraz Prezes Koła nr 10. Zebrani odśpiewali jubilatom 100 lat oraz wznieśli toast szampanem. Prezes ZRZŻWP mjr Zygmunt Jeliński zaprosił członków Koła nr 10 na obchody 35 lecia naszego Związku do Piły. Na zakończenie zebrani uwiecznili się na zbiorowym zdjęciu.
 
Więcej foto w zakładce "Koło nr 10" - tu jest link do strony!

Kolejny wydarzenie z 2016 z datą
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=