Zarząd Rejonowy Związku Żołnierzy Wojska Polskiego w Pile - Zasłużeni dla Związku
MENU

Redakcja: Karol Ferkaluk

 

Informacja
o rodzajach wyróżnień przewidzianych w Statucie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego:

§ 18
Za zasługi w realizacji celów Związku mogą być udzielane nastepujące wyróżnienia:
1) nadanie tytułu honorowego prezesa Związku, honorowego prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego, honorowego prezesa koła;
2) nadanie tytułu honorowego członka Związku;
3) wpis do honorowej księgi zasłu
żonych dla Związku;
4) wpis do honorowej księgi zasłu
żonych organizacji wojewódzkiej lub rejonowej;
5) nadanie tytułu „ Człowieka Roku Związku”;
6) nadanie odznaki honorowej “Za Zasługi dla Związku”;
7) nadanie medalu lub odznaki okolicznościowej;
8) wręczenie dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego;
9) udzielenie pochwały.
§ 19
1. Tytuł honorowego prezesa Związku nadaje Krajowy Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Głównego w drodze uchwały.
2. Tytuł honorowego prezesa zarządu wojewódzkiego lub rejonowego Związku nadaje wojewódzki lub rejonowy zjazd delegatów w drodze uchwały na wniosek zarządu wojewódzkiego lub rejonowego.
3. Tytuł honorowego prezesa koła nadaje walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze członków koła na wniosek zarządu koła w drodze uchwały.
4. Przepisy § 16 ust.3 stosuje sie równie do wyró
żnionych tytułem honorowym wymienionym w ust. 1-3.
5. Wpisu do honorowej księgi zasłu
żonych dla Zwiazku, nadanie tytułu „ Człowieka Roku Zwiazku” oraz nadanie odznaki honorowej “Za Zasługi dla Zwiazku” dokonuje sie na podstawie uchwały Zarządu Głównego na wniosek Prezydium Zarzadu Głównego.
6. Wpisu do honorowej ksiegi zasłu
żonych dla organizacji wojewódzkiej lub rejonowej dokonuje sie na podstawie uchwały zarządu wojewódzkiego na wniosek prezydium zarzadu wojewódzkiego.
7. Medal lub odznakę okolicznosciową, dyplom uznania lub list gratulacyjny nadaje Prezydium Zarządu Głównego, prezydium zarządu wojewódzkiego lub rejonowego albo zarząd koła.
8. Udzielenia pochwały dokonują władze Związku wymienione w ust. 7.
§ 20
Za wybitne zasługi dla obronności kraju lub wyróżniającą sie działalność społeczną władze Związku mogą występować do właściwych organów władzy publicznej lub organizacji społecznych o wyróżnienie członków Związku. Wnioski te mogą dotyczyć:
1) nadania orderu, odznaczenia państwowego, resortowego albo odznaki;
2) mianowania na wy
ższy stopień wojskowy;
3) wyró
żnienia przez popularyzowanie osiagnieć w środkach masowego przekazu;
4) wręczenia dyplomu uznania lub listu gratulacyjnego;
5) włączenia do składu delegacji władz Związku na uroczystości państwowe,
wojskowe i inne imprezy.

Lista osób wyróżnionych:
1/ tytułem Honorowego Prezesa Zarządu Rejonowego (podstrona)
2/ wpisem do Honorowej Księgi Zasłużonych dla Związku (podstrona)
3/ wpisem do Honorowej Księgi Zasłuonych dla organizacji Rejonowej (podstrona)

=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=